Winter sunset

There are some beautiful sunsets at the moment. The colours almost make up for them starting at half 3 in the afternoon. Almost.

Advertisements

3 thoughts on “Winter sunset

  1. http://goanalyze.info/economiahoy.mx May 31, 2017 / 6:02 PM

    காமராஜர் à®®ுதல்வராக இருந்த காலத்தில் நாடர் சமூகத்தை à®®ுன்னேà®±்à®± பாதைக்கு à®…à®´ைத்து வந்தாà®°். சரத்குà®®ாà®°் போன்றவர்களிடம் ஆட்சி சிக்கினால் நாடர் சமூகம் மட்டுமல்ல ஒட்டு à®®ொத்த தமிà®´் நாடுà®®் சீà®°à®´ிந்துவிடுà®®். இந்த ஆளெல்லாà®®் கட்சிக்கூட்டம் போடுà®®் போதெல்லாà®®் கல்லால் அடித்து வீட்டுக்கு விரட்டிவிட்டால் தமிà®´் நாடு இனிவருà®®் காலங்களில் à®®ுன்னேà®± வாய்ப்பு இருக்குà®®்.

  2. Kaden May 16, 2017 / 6:15 PM

    This piece was cogent, wertlwli-ten, and pithy.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s